Dlaczego adwokat musi mieć OC?

Ubezpieczenie OC adwokata regulowane jest prawem o adwokaturze, obowiązek ten powstaje w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem obowiązków zawodowych każdy prawnik musi taką polisę posiadać. Widać wyraźnie, że temat jest znaczący, dlatego też warto go dogłębnie omówić.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak istotne w praktyce adwokackiej?

Każdy adwokat na mocy przepisów prawa zobowiązany jest mieć ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody, które wiążą się z wykonywanym zawodem. Polisa chroni adwokata przed konsekwencjami błędów w pracy, które w innym razie wiązałyby się z roszczeniami niezadowolonych klientów.

Prawo o adwokaturze w art.4 ust.1 nakłada na prawnika obowiązek posiadania polisy OC, jednak warto zauważyć, że jest to zapis chroniący interesy przedstawiciela tego zawodu. Prawnik, nabywszy polisę, gwarantuje sobie ochronę własnych finansów, w chwili kiedy klient uzyska odszkodowanie, które miałby wypłacić prawnik, obowiązek przejdzie z niego na firmę ubezpieczeniową. Polisa obejmuje wszystkie zdarzenia, które wynikły z działań bądź zaniedbań adwokata wykonującego swoje obowiązki zawodowe.

Na jaką sumę ubezpieczeni są adwokaci?

Prawnik, jak już zostało zasygnalizowane, musi mieć ubezpieczenie OC. Warto jednak w tym miejscu stwierdzić, że polisę tę warto poszerzyć. Adwokat ma styczność z ważnymi dokumentami, których zgubienie, przypadkowe zniszczenie bądź kradzież związane są z konsekwencjami. Warto przy zawieraniu polisy postarać się, by właśnie to poszerzenie weszło w skład polisy. Przy zawieraniu polisy ważne będzie również, by dowiedzieć się, jaka suma odszkodowania będzie gwarantowana.

Adwokat powinien zadbać także o interes osób zatrudnionych w kancelarii. Wskazane jest, by ubezpieczenie OC poszerzyć o ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku osób zatrudnionych w kancelarii. Warto również zadbać, by w skład rozszerzonego ubezpieczenia weszła usługa asysty prawnej. W chwili zgłoszenia szkody z OC adwokata właśnie usługa asysty prawnej pozwoli wypracować właściwe strategie działania.

Możemy stwierdzić, że ubezpieczenie OC zasadniczo dzieli się na:

  • ubezpieczenie obowiązkowe dla adwokatów i radców prawnych, gdzie ustawy jednak nie regulują obowiązującej wysokości składek, jak również szczegółów związanych z kształtem umowy:
  • dodatkowe ubezpieczenie dla adwokatów i radców prawnych.

Trzeba teraz zasygnalizować, że Radcy Prawni ubezpieczeni są w ramach odprowadzania obowiązkowych składek do Okręgowej Izby Radców Prawnych, adwokaci załatwiają OC na własną rękę, poprzez umowy generalne zawierane przez Naczelną Radę Adwokacką z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Czy OC adwokata obejmie wszystkie szkody?

Generalne ubezpieczenia OC mogą okazać się niewystarczające w przypadku, kiedy adwokat bądź radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o znacznej wartości. Niedbalstwo bądź też błąd pełnomocnika nie zawsze zostanie pokryty z ubezpieczenia OC. Bardzo rzadko dochodzi do przekroczenia sumy gwarancyjnej, gdyż choć wynosi ona minimalnie 50000 Euro dla jednego zdarzenia, jednak Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka, zwykle podpisują z ubezpieczycielami umowy na wyższe sumy.

Klienci stosunkowo rzadko dochodzą swoich roszczeń wobec adwokata, z pewnością jest to niższy procent niż w przypadku procesów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne, wiąże się to z profesjonalizmem pełnomocników prawnych, jednak rozszerzenie zakresu polisy w dalszym ciągu pozwala ustrzec się przed wieloma negatywnymi konsekwencjami.