Pociągnięcie do odpowiedzialności radcy prawnego

Mając na uwadze sprawy sądowe strony postępowania (pozwany, powód) chętnie korzystają z pomocy prawnej. W zależności od rodzaju prowadzonej sprawy korzystanie z pomocy adwokata, radcy prawnego jest kluczowe. Ich wiedza i doświadczenie często pomaga nam uzyskanie np. ugody, odszkodowania, alimentów albo kary pozbawienia wolności.

Jednakże nie zawsze pomoc prawna może rzeczywiście pomóc. Zamiast liczyć na wyrok drugiej strony- tracimy. Na szczęście nie jesteśmy na przegranej pozycji. Opłacane ubezpieczenie radcy prawnego pozwala na uzyskanie rekompensaty za nienależyte wykonanie zlecenia. W jakich sytuacjach możemy uzyskać stosowne odszkodowanie?

Brak złożenia wniosków dowodowych mimo polecenia sędziego

To jedna z sytuacji, gdzie możemy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Pociąganie do odpowiedzialności radcy prawnego jest możliwa z uwagi na podpisaną umowę. Posiadając, fakt w postaci umowy zlecenia na wykonanie zlecenia jest podstawą do ubiegania się o stosowne odszkodowanie. Z uwagi na deklarację radcy prawnego do należytego wykonania zlecenia umowa pociąga radcę do odpowiedzialności kontaktowa. Jest ona zawarta w Kodeksie Cywilnym pod art. 471. 

Treść zacytowanego fragmentu radcę prawnego, który nie dopełnił swojej obowiązków nazywa dłużnikiem. W momencie niedopełnienia obowiązków dłużnik jest zobowiązany do naprawienia własnych szkód. Od tej reguły następuje jeden mały wyjątek odpowiedzialność radcy prawnego nie odnosi się do skutku zaniechanego działania. Nie można dłużnika posądzić o przegranie sprawy w wyniku nie dopełnienia obowiązku np. braku złożenia wniosków dowodowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego pozwala na otrzymanie stosownego odszkodowania. Aby je otrzymać konieczne jest udowodnienie przez poszkodowanego winy. O odszkodowanie możemy ubiegać się bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Zerwana umowa w trakcie toczącego się procesu

W tej sytuacji możemy nadal ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Obowiązkowe ubezpieczenie radcy prawnego nie jest jedyną opcją do ubieganie się o odszkodowanie. Osobę pełniącą zawód prawniczy, a w zasadzie jej postępowanie w trakcie rozprawy możemy pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Z uwagi na podpisaną umowę zlecenie oraz aktów prawnych z Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 64 mamy możliwość zgłoszenia zażalenia do Izby Dyscyplinarnej.

Zgłoszenie radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczy postępowań, które naruszają zasady prawne bądź etyczne, a także w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych.

Możesz również polubić